در قدیم وقتی نذری می پختند. مردم برای گرفتن غذا صف می کشیدند.