بزرگ مردی که بعد از49سال از درگذشتش ،همچنان بعنوان جوانمردترین ورزشکار ایران در رده ی نخست قراردارد، مردی که تاریخ ورزش ایران به مانند آن ندیده است.