کدام رازداری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید؟

.

.

.

.

.

.

جواب:

نامه