یک مرد کور در جزیره ای غیر مسکونی به تنهایی به مدت یک روز زندانی شده است.
در جیب وی چهار قرص است که دو تا سفید و دو تا قرمز هستند.
قرص ها بجز در رنگ، از نظر ظاهری از هر جهت مشابه هستند.
مرد باید یک قرص سفید و یک قرص قرمز بخورد و الا خواهد مرد. اگر دو قرص هم رنگ بخورد هم خواهد مرد.
اما ترتیب میل کردن قرص مهم نیست.

سوال:

چه کار کند تا فردا که زمان آزادی او فرا می رسد زنده بماند؟

.

.

.

.

.

.

..

.

جواب:

باید چهار قرص را نصف کند و از هر کدام یک نصفه بخورد که در این حالت دو قرص نصفه ی سفید و دو قرص نصفه ی قرمز خورده که در مجموع می شود یک قرص سفید و یک قرص قرمز.