اصطلاح "کج دار و مریز" یا به صورتی که بیشتر مردم فهم می کنند و می نویسند:
«کج دار و مریض» از جمله اصطلاحاتی است که توسط مردم به اشتباه به کار میرود.
مردم آن را با مریضی مرتبط می دانند.
این اصطلاح در اصل "کج دار و مریز" است. به معنای اینکه ظرف را کج نگه دار و در عین حال مواظب باش که نریزد و نسبتی با مریضی ندارد.