بزرگ مردی که بعد از49سال از درگذشتش ،همچنان بعنوان جوانمردترین ورزشکار ایران در رده ی نخست قراردارد، مردی که تاریخ ورزش ایران به مانند آن ندیده است. پهلوانی که بعد از پیروزی مقابل حریفش اشکش سرازیر شد فقط به این علت که دل مادر حریفش روی سکو نشسته بود ، راشکسته است. مردم، تختی را نه بخاطر مدال هایش بلکه به دلیل قلب باصفا و جوانمردیش دوست داشتن پهلوانی که وقتی هم باخت از دوش مردم پایین نیامد.
و حتی برای گرفتن مدالش درمقابل شاه ایران سرخم نکرد.