یه بنده خدایی میگفت
باز خوش به حال اونایی که به هر دری میزنن بسته‌س 😳

ما به هر دری میزنیم باز میشه یه جفت مشکل جدید ازش میاد بیرون ..!! 😁