براى نابود کردن یک ملت نیازى نیست کتاب ها را سوزاند،
کافیست کارى کنید مردم آن ها را نخوانند...


ویکتور هوگو