آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟


آن چیست که گرداگرد درخت و چوب است اما هیچگاه به داخل درخت و چوب نمی رود؟


این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟


برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟


 آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟


آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟


.

.

.

.

.جواب:

مگس
پوست درخت

نقطه

 کاهو

 فنجان

 پرگار