معلم :
هرکی سوال بعدی منو جواب بده میتونه بره خونه . . .

شاگرد کیفشو از پنجره میندازه بیرون !

معلم با عصبانیت : 😡
کی اون کیفو انداخت بیرون ؟

من بودم آقا ، خداحافظ 😜😂😄