انسان سه گونه میمیرد:
مرگ روح
مرگ وجدان
مرگ جسم

مرگ روح یعنی : شکستن وقار و غرور یک انسان به دست دیگری......
مرگ وجدان :
یعنی استفاده از انسانها برای مقاصد شخصی بدون هیچ گونه پشیمانی و ترحمی.......

مرگ جسم : یعنی ایستادن نفس و تپش قلب........
دردناکترین مرگ ها، مرگ روح است....
وحشتناک ترین مرگ ها، مرگ وجدان....
و آسان ترین مرگ ها مرگ جسم.......