لحظه ها،
پرندگان مهاجری هستند
که هرگز به آشیانه باز نمی گردند

لحظه ها را دریابیم