قدردانی و سپاس از نعمت‌ها می‌تواند به زندگی بهتری منجر شود.
گفتن متشکرم به خدا می‌تواند باعث به وجود آمدن احساس خوب در فرد شود.

بابت هر اتفاقی که در زندگی تجربه می کنیم از خدا تشکر کنیم؛ حتی بابت پیدا کردن یک جای پارک!
بابت زیبایی های بسیاری که هر روز می بینیم شکرگذار باشیم و هر شب، بهترین اتفاقی که در آن روز تجربه کردیم را به یاد بیاوریم و بابت آن سپاسگزار باشیم... خداوندا از تو بابت چشمانم که می بینند و گوش هایم که می شنوند و دست ها و پاهایم که حرکت می کنند و عزیزانی که در کنارم هستند سپاسگزارم...

خداوندا از تو بابت اینکه امکان خواندن این کلام و دانستن این راز که تو منشاء انرژی های جهان هستی، و اینکه میتوانم همیشه تو را در نزدیک خود داشته باشم و از تو نیرو، امید و انرژی بگیرم ، سپاسگزارم... خدایا شکرت
شکر نعمت،نعمتت افزون کند