قدر دنیا فرق دارد آسمان ما دوتا
سال ها دور است از هم کهکشان مادوتا

پله پله رو به پایینم توهم روبه صعود
فرق ناچیزی است بین نردبان مادوتا!

پیروانم اهل صلح وپیروانت غاصب اند!
جنگ تحمیلی است بین پیروان مادوتا

گفته بودم بی تو میمیرم،گفتی من چرا؟
تا چه حد فرق است در طرز بیان مادوتا!

چندبیتی هدیه ات کردم توهم یک زخم داغ
باز هم فرق است بین ارمغان مادوتا

هردو اما امتحان عشق را پس داده ایم
آه...یک مرگ است فرق امتحان مادوتا

بهنام کیانی