از بهلول پرسیدند در قبرستان چه میکنی؟!

او در جواب گفت:
با جمعی نشسته ام که به من آزار نمیرسانند...
حسادت نمی کنند ...
تهمت نمیزنند...
دروغ نمی گویند ...
طعنه نمیزنند ...
خیانت نمی کنند ...
قضاوت نمی کنند ...
چاپلوسی نمکنند ...
و بالاتر از همه ی اینها اگر از پیششان بروم، پشت سرم بد گویی نمیکنند...!