بایزید بسطامی را یکی پرسید؛
اسم اعظم کدام است؟
فرمود: از دون حق دل فارغ کن، آنگاه به هر نام که خواهی برخوان!