خوشیها و لذتها بر سه درجه است؛
اول آنکه پست تر است مثل شکم و زیر شکم، خلق بیشتر آن بدانند و بدان مشغول باشند و دلیل پستی این است که همه حیوانات با وی در این امر شریک بلکه غالبند!
همچون مگس و مور و کرم.
دوم لذت غلبه و ریاست است که بعضی حیوانات با وی شریکند، همچون شیر و پلنگ.
سوم لذت علم و حکمت و معرفت حق تعالی که این را هیچ جانوری ندارد.

امام محمد غزالی